Personuppgifter

Brandkåren Norra Dalarna behandlar uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Personuppgiftsansvar

Direktionen för Brandkåren Norra Dalarna är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats och för övrig behandling av personuppgifter inom organisationen.

Offentlighetsprincipen

Brandkåren Norra Dalarna är ett kommunalförbund och det innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar. Sekretessprövning görs innan utlämning av allmänna handlingar.

Personuppgifter som inkommer till oss

Personuppgifter, så som namn, adress, telefonnummer och e-post som lämnas i samband med kontakt med oss blir allmän handling och sparas enligt gällande offentlighetsprincip och arkivbestämmelser.

Personuppgifter som lämnas till oss genom telefonsamtal, webbformulär, e-post, brev, med mera, sparas bara så länge som det krävs för att uppfylla syftet med varför uppgiften sparats. Andra regelverk och annan lagstiftning, såsom arkivlagen, bokföringslagen eller arbetsrättslig lagstiftning, påverkar också hur länge en personuppgift sparas.

Vill du veta hur Brandkåren Norra Dalarna behandlar personuppgifter om dig, så skickar du en begäran till oss. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos Brandkåren Norra Dalarna.

Brandkåren Norra Dalarna har endast tillgång till personuppgifter som behövs för vår egen verksamhet, till exempel diarier, kundregister, avtal, tillstånd, m.m. Brandkåren Norra Dalarna distribuerar heller inte personuppgifter vidare till tredje part utom sådant som krävs för att genomföra sitt uppdrag som myndighet.

Känner du att personuppgifter behandlats felaktigt

Om du upplever att Brandkåren Norra Dalarna behandlat personuppgifter på ett felaktigt sätt så anmäler du detta genom ett e-postmeddelande till info@wbrand.se.

Du kan också skicka brev till; Brandkåren Norra Dalarna, Mäxvägen 55, 792 37 Mora.

Senast uppdaterad: 16 september 2023