Överklaga

De flesta beslut som fattas av Brandkåren Norra Dalarna kan överklagas av den som är berörd av beslutet.

Exempel på beslut som kan överklagas är föreläggande och förbud enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor samt beslut rörande ansökan om tillstånd enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

Överklagande av räddningstjänstens beslut

Var beslut överklagas
Beslut ska skriftligen överklagas till den myndighet som ska avgöra frågan, vilken denna myndighet är anges i beslutet.

Överklagandet ska dock alltid skickas eller lämnas till :
Brandkåren Norra Dalarna, Mäxvägen 55, 792 37 Mora.

Brandkåren Norra Dalarna kontrollerar att överklagandet har kommit in i rätt tid och därefter skickar vi ärendet vidare till den myndighet som ska avgöra frågan. Vi kan också rätta eller ompröva våra egna beslut.

Hur överklagandet ska utformas
I överklagan ska du:

  • Ange vilket beslut du överklagar, uppge diarienummer och beslutsdatum.
  • Redogöra för vad du anser är felaktigt i beslutet och vad du anser ska ändras. Om du har handlingar som stöder din ståndpunkt ska detta skickas med i överklaga.

Din överklagan ska undertecknas. Uppge även adress och telefonnummer. Om överklagan inte undertecknas av dig själv utan av ombud ska fullmakt för ombudet bifogas.

Tid för överklagande
Brandkåren Norra Dalarna måste ha fått in ditt överklagande inom tre veckor från den dag du fått del av beslutet. Har inte överklagandet kommit in i tid kan ditt överklagande inte behandlas.

Tillsynsprotokoll

Då en tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor eller Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor genomförts skriver Brandkårens en tjänsteanteckning. Där sammanfattas det som kommit fram vid tillsynen. Har du frågor rörande innehållet i tjänsteanteckningen ska du höra av dig till den som utförde tillsynen. Kontaktuppgifter finns i tjänsteanteckningen.

Senast uppdaterad: 10 juni 2021