Sotning och brandskyddskontroll

I småhus är soteld en av de vanligaste brandorsakerna, därför är det viktigt att sotning genomförs regelbundet för att undvika risken för bränder. Här beskriver vi mer om vad som gäller vid sotning.

Sotare som sotar en skorsten

Brandkåren Norra Dalarna ansvarar för uppföljning och tillsynen av de av Brandkåren upphandlade entreprenörer som utför sotning och brandskyddskontroll i våra medlemskommuner.

Om du bor i en av våra kommuner där sotningstjänster upphandlas och har frågor om utförandet av sotning och brandskyddskontroll, eller har synpunkter på utförandet av tjänsten, så får du gärna vända dig till oss men i första hand vill vi att du tar det med ansvarigt företag.

Vi handlägger även dispensansökningar för egensotning och liknande ärenden.

Avgifter för sotning och brandskyddskontroll

Taxan består av fyra delar:

 1. Administrativ avgift för att täcka kostnader för Brandkårens uppföljning och kontroll av privata utförare (sotarfirmor).
 2. Grundavgift för att täcka kostnader för framkörning/förflyttning och administration.
 3. Utförandeavgift för att täcka kostnader för arbete i och kring hus med eldstäder eller byggnader med imkanaler.
 4. Övriga eventuellt tillkommande avgifter för att kompensera för extra tidskrävande, svårplanerade eller kostsamma arbeten samt särskilt materielbehov m.m. En vanlig sådan är s.k. bomkörningsavgift orsakad av att tillträde ej lämnats vid aviserad tid att eller arbetet har avbrutits p g a bristande takskydd och liknande.

Avgifter i den beslutade taxan kan vara fasta eller tidsberoende. Generellt sett har privatpersoner fasta kostnader medan näringsidkare har tidsbaserade kostnader.

 • Avgifter utöver de i den beslutade taxan får ej faktureras för utförande av lagstadgad brandskyddskontroll eller sotning.
 • Moms och eventuell påminnelseavgift tillkommer enligt gällande lag.
 • Avgifter som kan faktureras enligt den beslutade taxan ska också faktureras såvida inte särskilda skäl finns.
 • Tid och taxa är i utgångspunkt dimensionerat för en person. Om flera tekniker/sotare är nödvändigt får avgift tas för motsvarande antal.
 • Uttagande av avgifter utöver de som är normala (administrativ-, grund- och utförandeavgift) ska särskilt motiveras på faktura så att de kan undgås i framtiden.

Fakturering ska som huvudregel ske till fastighetsägare, därav finns begreppet fastighet i taxan.

Länk till taxor i:

Länk till föreskrifter om avgift (taxor) för sotning och brandskyddskontroll:

Kommunen har beslutat om föreskrifter för sotningsintervall och Myndigheten för samhällsskydd har beslutat om frister för brandskyddskontroll. Vi har sammanställt dessa och de kan du hitta här:

Enligt Lagen om skydd mot olyckor delas sotningen in i två moment; sotning som är själva rengöringen och brandskyddskontrollen som kontrollerar eldstaden och utrymmet där intill.

Sotning

Vid sotning, rengöring av skorstenen, tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand. Sotning är en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder.

Brandskyddskontroll

Vid brandskyddskontrollen görs en säkerhetsbedömning på din eldstad, skorsten, imkanaler i restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen och takskyddsanordningen (gäller inte imkanaler i bostäder). 

Möjlighet finns att sota den egna fastigheten själv. Kravet är att sotningen genomförs på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt och du måste ha genomgått Brandskyddsföreningens utbildning för egensotning. Brandskyddskontrollen måste dock utföras av skorstensfejarmästaren.

Blankett för ansökan om egensotning , 664.9 kB.

Oavsett om det är sotaren som rengör din anläggning eller om det är du själv som gör det, ska bestämda sotningsintervaller följas. Det är upp till varje kommun att besluta hur ofta sotning ska ske. Beroende på vilken slags anläggning du eldar i och i vilken omfattning det sker gäller olika intervaller.
För mer information, se kommunens hemsida eller kontakta lokal sotningsentreprenör.

Beroende på vilken slags anläggning du har gäller olika frister (tidsintervaller). Det är MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap som beslutar om frister för brandskyddskontroll.

Om du vill installera eller göra en väsentlig ändring av eldstäder, kaminer eller rökkanaler behöver du lämna in en anmälan till din kommuns Stadsbyggnadsförvaltning. Med väsentlig ändring avses åtgärder som kan leda till ökad brandrisk eller förändrade utsläpp till omgivningen.

Bifoga följande dokument med din anmälan:

 • Planritning som visar eldstaden/rökkanalens invändiga placering i huset.
 • Fasadritning som visar skorstenens placering och höjd.
 • Situationsplan som visar i vilken byggnad eldstaden ska placeras.
 • Prestandadeklaration som visar att eldstaden/rökkanalen uppfyller gällande krav.

Avgifterna för sotning och brandskyddskontroll baseras på den taxa som kommunen har beslutat. Genom att planera arbetet så att ett område görs klart åt gången, hålls kostnaderna per besök nere. Det är därför som du själv inte kan, till samma låga kostnad, bestämma dag och tid för sotarens besök. För mer information om taxor, se kommunens hemsida eller kontakta lokal sotningsentreprenör.

Senast uppdaterad: 4 maj 2023