Tillsyn

Kommunen ska enligt Lag om skydd mot olyckor genomföra tillsyn.

Två brandmän tittar på en ipad


Tillsyn är ett sätt att kontrollera att lagen med tillhörande föreskrifter efterlevs samt att brandskyddet håller en rimlig nivå. Ansvaret för att lagstiftningarna följs är ägarens och/eller nyttjanderättshavarens. Räddningstjänsten har rätt att göra tillsynsbesök överallt och vid alla tillfällen när behov förekommer, samt rätt att debitera besöket.

Senast uppdaterad: 17 januari 2024