Tillfällig övernattning

Om du vill använda en skolsal eller bystuga för övernattning ställs vissa krav på dessa byggnader, du måste också anmäla det till oss på brandkåren.

Sovsäck på en tältsäng

Brandskyddet i till exempel skolor, idrottshallar och bystugor är dimensionerat för att motsvara brand- och utrymningskraven för daglig verksamhet. När det gäller exempelvis hotell är kraven på brandskydd helt annorlunda.

I händelse av en brand är det viktigt att vi vet om att det finns sovande personer i byggnaden och att vi har en kontaktperson.

 

Här anmäler du om tillfällig övernattning


Exempelvis Strandens skola, gymnastiksalen


Information om övernattningPersonen ska alltid vara nåbar

Uppfylls följande enligt "vägledning om tillfällig övernattning"
Utrymningslarm finns i övernattningslokal(er) och utrymningsväg(ar)
Utrymningslarm finns i övernattningslokal(er) och utrymningsväg(ar)


Två av varandra oberoende utrymningsvägar finns i lokalen/lokalerna
Två av varandra oberoende utrymningsvägar finns i lokalen/lokalerna


Utrymningsvägarna är fria från hinder, markerade och upplåsta
Utrymningsvägarna är fria från hinder, markerade och upplåsta


Brandredskap (släckutrustning) finns tillgängligt
Brandredskap (släckutrustning) finns tillgängligt


Deltagarna är/kommer att bli informerad om släckutrustning och utrymningsstrategi
Deltagarna är/kommer att bli informerad om släckutrustning och utrymningsstrategi


2 kap. 2§ lag (2003:778) om skydd mot olyckor:
"Ägare eller nyttjanderättshavare av byggnader eller andra anläggningar i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olyckshändelse och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand".


Använd gärna formuläret ovan för anmälan, om du hellre vill skicka in en blankett finns den här: Anmälan om tillfällig övernattning , 774.9 kB.

Senast uppdaterad: 21 februari 2024